Вета версія нового сайту
JV Translate

Увага!


Шановні відвідувачі!
Адміністратор у відпустці, сайт переїхав на нову платформу

Рекомендуємо переглянути
http://dvi.ucoz.ua/ -
сайт викладача Дудки В.І.
http://alyonasotnikova.wix.com/vagon-
сайт викл. Сотнікової А.І.
http://studradakrkti.wix.com/start
- сайт студради коледжу
http://www.mon.gov.ua/ -
Сайт МОН
http://chernuhan-1963.wix.com/economy
Сайт викл. Чорнухи Н.П.
Авторизація
Для доступу до закритих сторінок сайту - авторизуйтесь!Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Порядок нарахування стипендії

 

 

 

ПРАВИЛА

 

ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

у КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ ТРАНСПОРТНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ

2017

 

1. Правила призначення академічних стипендій у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури розробляється на основі «Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів , курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій», що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 р. №261.

Порядок формування рейтингу успішності у КрКТІ є складовою Правил призначення стипендій у вищому навчальному закладі відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі — Порядок).

Правила призначення академічних стипендій у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються (за наявності), а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Академічні стипендії в підвищеному розмірі призначаються студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні;

2. Правила призначення стипендій відрегульовані відповідно до Примірного порядку з дотриманням положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

3. Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з урахуванням:

- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених КрКТІ у встановленому порядку;

- затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

- реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій;

- необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому законодавством порядку;

- інших визначених законодавством випадків.

4. Помісячний обсяг коштів, затверджений Кременчуцькому коледжу транспортної інфраструктури у встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

- встановленому згідно з пунктом 12 «Положення про стипендіальне забезпечення та порядок виплати стипендій у ДВНЗ КрКТІ» (далі Положення) ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також студентів, які відповідно до законодавства мають право на отримання академічних стипендій одночасно з соціальними;

- за особливі успіхи у навчанні, що засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

- особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю включно або завершення навчання — у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;

- особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 13 Положення;

- особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів, у разі, якщо такими документами передбачена виплата академічних стипендій.

Окрім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у встановленому законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в інших визначених законодавством випадках.

5. Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури зобов’язується виплачувати стипендію студентам у відповідності до:

- сформованих у поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформованих у поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць.

6. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією), і набувають право на призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Педагогічна рада КрКТІ у встановленому законодавством порядку визначає:

-  загальний ліміт стипендіатів — відсоток стипендіатів, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) — однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій). Загальний ліміт становить 40-45%% студентів, які навчаються за державним (регіональним замовленням);

-       ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, — може бути різним для відділень, курсів та спеціальностей (спеціалізацій). Ліміт стипендіатів КрКТІ, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні становить 10% для кожного відділення;

-      ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до коледжу. Ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання становить не більше 10%.

7. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) і яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи -академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 6 Положення, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року навчання).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) студентів, які навчаються за повним та скороченим строками навчання, конкретна кількість стипендіатів встановлюється окремо для кожної з таких категорій відповідно до визначеного згідно з пунктом 6 Положення.

Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах та/або відділеннях за певною спеціальністю (спеціалізацією), якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами.

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю (спеціалізацією) встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності.

8. В межах коштів, затверджених ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» на виплату академічних стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пункту 12 Положення).

9. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких навчальними планами не передбачено семестрового контролю в останньому навчальному семестрі, академічні стипендії призначаються за результатами попереднього навчального семестру до закінчення навчання.

10. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на навчання. До рейтингового списку включаються студенти, які під час вступу на навчання до ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» отримали мінімум 7 (сім) балів з кожної навчальної дисципліни.

11. Рейтинги успішності студентів, для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього семестрового контролю на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов'язкових дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» не пізні початку семестру.

До рейтингового списку включаються студенти, середній бал яких за результатами останнього семестрового контролю становить:

7.00 – для студентів, які навчаються за 12 бальною системою оцінювання знань;

4.00 – для студентів, які навчаються за 4 бальною системою оцінювання знань.

12. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною спеціальністю (спеціалізацією) та курсі в межах одного відділення за денною формою навчання. крім осіб, які:

- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з'явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), не захистили курсову роботу (проекту), не надали звіт з практики, у тому числі в разі успішного і повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

- не склали семестровий контроль до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, з будь-якої дисципліни (навчального предмета), не захистили курсову роботу (проект), не надали звіт з практики, крім випадку, передбаченого абзацом п'ятим пункту 4 Положення;

13. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

R = a Х Вc+b , де

а – максимальна оцінка навчальних досягнень. а = 90, у випадку, коли студент не має задовільних оцінок. Кожна задовільна оцінка (3 (за 4-бальною шкалою) і нижче 7 (за 12 бальною шкалою)) «-1» бал. Тобто, якщо студент має 1 задовільну оцінку, то а = 90-1 = 89, дві- а=88 і т.д.;

Вс – середній бал успішності студента протягом останнього семестрового контролю;

b – додатковий бал, який включає:

2 бали – за участь у громадському житті коледжу;

2 бали – за участь у культурно-масових заходах;

2 бали – за спортивну діяльність;

2 бали – за дотримання положень Статуту коледжу, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожитку;

2 бали – за відсутність пропусків без поважних причин (прогулів).

У разі одноразового грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку з оголошенням догани із занесенням в особову справу:

b = -10 балів.

14.        Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія.

15.        Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

 
 

Олімпіада 2017

 

Зелена толока

 

Містер і місіс

Хто вони ?

Містер і місіс коледжу чекають на твій вибір!

16.03.17 в актовійзалі коледжу відбудеться святковий концерт "Містер і місіс коледжу"

Запрошуємо всіх бажаючих!

Фото  з минулих конкурсів дивіться у фотогалереї!

 
Більше статтей...