Вета версія нового сайту
JV Translate

Увага!


Шановні відвідувачі!
Натиснувши на баннер вгорі - ви перейдете до нового сайту коледжу!

Рекомендуємо переглянути
http://dvi.ucoz.ua/ -
сайт викладача Дудки В.І.
http://alyonasotnikova.wix.com/vagon-
сайт викл. Сотнікової А.І.
http://studradakrkti.wix.com/start
- сайт студради коледжу
http://www.mon.gov.ua/ -
Сайт МОН
http://chernuhan-1963.wix.com/economy
Сайт викл. Чорнухи Н.П.
Авторизація
Для доступу до закритих сторінок сайту - авторизуйтесь!Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
  1. Дані “Правила внутрішнього розпорядку для студентів Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури” розроблені у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, Статутом коледжу та іншими документами.
  2. Ці правила поширюються на студентів всіх форм навчання.
  3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку для студентів, розв’язує директор технікуму в межах наданих йому повноважень спільно або за погодженням з профспілковим комітетом студентів.
  1. Прийом осіб на навчання в коледж здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому студентів до Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури.
  2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
  3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищого навчального закладу державної власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами. Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням з Міністерством освіти та науки України та Головним Управлінням кадрової та соціальної політики Укрзалізниці.
  4. Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:
   • за власним бажанням;
   • за невиконання навчального плану;
   • за порушення умов контракту;
   • за порушення дисципліни;
   • в інших випадках, передбачених законами.
  5. Студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах можуть переривати навчання в зв’язку із обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо.). Студентам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.
  6. Поновлення на навчання студентів, які відраховані з вищого навчального закладу, здійснюється під час канікул.
  7. Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі можуть бути переведені з:
   • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
   • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
  8. Порядок переведення студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 15.07.1996 р. №245 ”Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів”.
  1. навчання для отримання кваліфікації молодшого спеціаліста;
  2. вибір форми навчання, спеціальності, освітньо-кваліфікаційних та індивідуальних програм, позакласних занять;
  3. здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;
  4. користуватися навчальною, науковою, виробничою, спортивною, побутовою базою технікуму;
  5. одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти;
  6. доступ до інформації в усіх галузях знань;
  7. участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, конкурсах, виставках;
  8. безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
  9. забезпечення державною стипендією (для тих, хто навчається на бюджетних місцях), отримання матеріальної допомоги згідно з положенням “Про надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури”, забезпечення гуртожитком;
  10. академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти та науки України;
  11. участь в об’єднаннях громадян;
  12. перерву навчання у коледжі;
  13. користування послугами закладів охорони здоров’я;
  14. особисту або через своїх представників участь у роботі органів студентського самоврядування технікуму, вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендії.
  15. вибирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому директором коледжу;
  16. за дозволом заступника директора по навчальній роботі відвідувати заняття у навчальних групах з інших спеціальностей за умовами виконання графіку навчального процесу складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
  17. створювати фонди для студентських потреб;
  18. брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій згідно з чинним законодавством;
  19. під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством;
  20. трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
  21. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дії педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують честь;
  22. на час виробничого навчання студенти, по можливості, забезпечуються робочими місцями. Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання забороняється, крім випадків, передбачених Кабінетом Міністрів України.
  1. додержуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм;
  2. виконувати вимоги навчального плану в термін, визначений графіком навчального процесу;
  3. систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень;
  4. відвідувати заняття зо обраним індивідуальним навчальним планом, вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
  5. додержуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
  6. випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджету, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати встановлений строк згідно Постанови від 22.08.96 р. № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням”.
  1. У Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури створені органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання що належать до їх компетенції.
   Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
  2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування коледжу керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу.
  3. Основними завданнями органів студентського самоврядування у коледжі є:
   • забезпечення і захист прав і інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
   • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
   • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
   • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
   • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
   • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
   • сприяння працевлаштуванню випускників;
   • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
  4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, технікуму. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
  5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:
   • ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
   • обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
   • визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
  6. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, старостат, студентські деканати, ради тощо).
  1. Студенти, винні у порушенні законодавства про вищу освіту несуть відповідальність відповідно до закону.
  2. Студенти, які навчаються у технікумі можуть бути відраховані:
   • за невиконання навчального плану;
   • за порушення умов контракту;
   • за пропуски занять без поважних причин;
   • за порушення дисципліни.
   • за паління на території коледжу.
  1. Студенти приходять до коледжу за 15 хвилин до початку занять.
  2. Перед входом до коледжу студент повинен витерти ноги,  зняти верхній одяг, спокійно пройти в те приміщення, де будуть проходити заняття.
  3. Біля входу студентів оглядають чергові по коледжу; тим студентам, які прийшли у неохайному вигляді, чергові пропонують привести себе в порядок. Неохайний студент не може бути допущений до занять.
  4. До приходу викладача студенти готують усе необхідне до уроку.
  5. Після того, як викладач зайшов в аудиторію, входити забороняється. Студенти, які запізнилися допускаються на заняття лише з дозволу завідуючого відділенням, заступника директора, директора коледжу.
  6. Студентам забороняється приносити до коледжу речі, які не є необхідними для проведення занять.
  7. Забороняється студентам з’являтися на заняттях в спортивній формі, крім уроків фізкультури. На заняття в майстерні приходити в спеціальному одязі.
  8. Студенти зустрічають викладача вставанням. На його вітання відповідають “Добрий день!”.
  9. Студент, який пропустив заняття без поважних причин, допускається до занять лише з дозволу директора, його заступників, завідуючих відділеннями або відповідального чергового.
  10. Студенти, які бажають відповісти на запитання поставлене викладачем або звернутися до викладача з запитанням, повинні підняти руку, поставивши її ліктем на парту.
  11. Після закінчення уроку студенти встають тільки після слів викладача: “Заняття закінчено”. Після закінчення занять студенти організовано виходять з аудиторії.
  12. Черговий групи повинен оглянути приміщення і при необхідності організувати прибирання аудиторії.
  13. Під час перерви не дозволяється бігати, кричати.
  14. З коледжу студенти повинні виходити спокійно, додержуючись порядку. Залишатися в коледжі без потреби забороняється.
  15. Під час руху по сходах забороняється бігати, голосувати. Йти згідно правостороннього руху.
  16. При появі директора, його заступників, викладача або кого-небудь з дорослих студенти повинні стати в бік і пропустити їх, а також при вході в кожний навчальний корпус.
  17. Кожен студент при звертанні до нього чергового викладача або чергового студента зобов’язаний назвати своє прізвище і групу.
  18. Студентам забороняється заходити в учительську без дозволу секретаря.
  19. Всі студенти зобов’язані берегти  майно, бережно поводитися зі своїми речами та речами товаришів.
  20. Забороняється псувати столи, парти, дошку, бруднити стіни, двері, вікна в кабінетах і коридорах, лупити насіння, горіхи.
  21. При пошкодженні  майна та інвентарю студент або його батьки зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.
  22. Забороняється палити на території коледжу.
  23. Кожна група зобов’язана прибирати якісно закріплені за нею кабінет та лабораторію згідно графіку.
  24. Студенти повинні мати при собі студентський квиток.
  25. Чергові по групах зобов’язані систематично провітрювати учбові приміщення.
  26. Кожен студент повинен бережно відноситись до бібліотечного фонду коледжу. В разі втрати або пошкодження посібника, підручника, книги або іншої літератури читач повинен зробити ксерокопію цього видання.
  27. Забороняється знаходитися поза межами навчальних приміщень на протязі занять.
 1. Загальні положення
 2. Прийом на навчання в коледж та відрахування студентів з нього
 3. Права та обов’язки студентів
 4. Студенти мають право на: Студенти зобов’язані:

 5. Студентське самоврядування
 6. Навчальний час студента
 7. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.
  Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс.
  Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі пара). Зміна тривалості академічної години, як правило, не допускається. Проте, при проведенні пари без перерви, її тривалість може змінюватися, але повинна становити не менше як 80 хвилин.
  Навчальний час студента повинен відповідати діючим нормативам Міністерства освіти і науки України і за навчальний тиждень не повинен перевищувати 54 години.
  Навчальний семестр – це складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
  Навчальний рік – це навчальний час, який складається з навчальних днів, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів.
  Навчальний курс - це завершений період навчання студента протягом навчального року.

 8. Заохочення студентів
 9. За досягнення високих результатів в навчанні та суспільному житті навчальної групи або коледжу представляються до нагородження преміями, грамотами, представленням на вищі стипендії (Верховної Ради, Президента України, “Укрзалізниці”); розміщенням фотографій на стенді “Кращі студенти”.

 10. Стягнення
 11. Єдині вимоги до студентів

 


 

 

Доповнення до правил внутрішнього розпорядку

в Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури

п. 28. Зовнішність студента має бути охайною, виключаючи зачіску та манікюр.

Суворо забороняється

 • татуювання;
 • фарбування волосся у яскравий колір;
 • різноманітні пірсінги;
 • носити шорти, майки, топіки;
 • брутальна лексика;
 • приниження гідності особистості;
 • зухвалий макіяж;
 • юнакам носити довге волосся та волосся підборіддя.Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку

 

Мешканці гуртожитку зобов'язані:

 • Виконувати всі правила розпорядку;
 • Бережно відноситись до державного майна;
 • Виконувати всі постанови ради гуртожитку, розпорядження коменданта, вихователя;
 • Підтримувати чистоту в жилих кімнатах;
 • Економно витрачати електроенергію, воду;
 • Виконувати правила пожежної безпеки;
 • При вибутті з гуртожитку повернути постільне майно, інвентар, обладнання;
 • Чергувати на поверху, в кімнатах.

Категорично забороняється:

 • Розпивати спиртні напої, палити;
 • Грати в карти та інші азартні ігри;
 • Приймати гостей, сторонніх осіб після 22-00 год.;
 • Повертатися в гуртожиток після 22-30 год.;
 • Прати та сушити білизну, готувати їжу в жилих кімнатах;
 • Наклеювати на стінах фотокартки;
 • Виносити з гуртожитку речі.

Злісне порушення правил внутрішнього розпорядку веде до виселення з гуртожитку.

Останнє оновлення (Субота, 28 лютого 2015, 00:21)